Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Greek@home versie 1.0 d.d. 17 september 2020

Artikel 1 Definities

De Voorwaarden van Greek@home zijn gebaseerd op de voorwaarden van Horeca Nederland, waarop in Nederland gevestigde horecabedrijven, zoals hotels, restaurants, cafés en aanverwante bedrijven (waaronder cateringbedrijven, party-servicebedrijven e.d.), horecadiensten verlenen en horecaovereenkomsten sluiten.

Onder de navolgende woorden wordt in de voorwaarden, en in de aanbiedingen en overeenkomsten waarop de voorwaarden van toepassing zijn, telkens het volgende verstaan:

1.1 Greek@home
De natuurlijke of rechtspersoon of vennootschap die zijn bedrijf maakt van het verlenen van horecadiensten zijnde Greek@home.

1.2 Gastheer
Degene die een Greek@home vertegenwoordigt bij het afsluiten en uitvoeren van horecaovereenkomsten.

1.3 Verlenen van horecadienst(en)
Het door Greek@home verstrekken van eten en/of drank, alles met alle daarbij behorende werkzaamheden en diensten, en alles in de ruimste zin van het woord.

1.4 Klant
De natuurlijke of rechtspersoon of vennootschap die met Greek@home B.V. een horecaovereenkomst heeft gesloten.

1.5 Gast
De natuurlijke perso(o)n(en) aan wie op grond van een met de klant gesloten horecaovereenkomst één of meer horecadienst(en) moet(en) worden verleend. Waar in de voorwaarden van gast of klant wordt gesproken, wordt zowel gast als klant bedoeld, tenzij uit de inhoud van de bepaling en haar strekking noodzakelijkerwijze voortvloeit dat slechts één van beide bedoeld kan zijn.

1.6 Horecaovereenkomst
Een overeenkomst tussen een Greek@home en een klant ter zake een of meer door Greek@home te verlenen horecadiensten tegen een door de klant te betalen prijs. In plaats van de term horecaovereenkomst wordt soms de term bestelling gebruikt.

1.7 Reserveringswaarde
De waarde van de horecaovereenkomst, die gelijk is aan de totale omzetverwachting van Greek@home inclusief B.T.W. ter zake een met een klant gesloten horecaovereenkomst, welke verwachting is gebaseerd op de binnen dat Greek@home geldende gemiddelden.

1.8 Koninklijke Horeca Nederland
Het Koninklijk Verbond van Ondernemers in het Horeca- en Aanverwante Bedrijf “Horeca Nederland” c.q. de eventuele rechtsopvolger daarvan.

1.9 No-show
Het zonder annulering niet gebruik maken door een gast van een op grond van een horecaovereenkomst te verstrekken horecadienst.

1.10 Groep
Een groep van 10 of meer gasten aan wie door Greek@home horecadiensten moeten worden verleend krachtens een of meer als samenhangend te beschouwen horecaovereenkomsten.

1.11 Individu
Iedere persoon, vallende onder gast of klant, die niet behoort tot een groep volgens bovengenoemde definitie.

1.12 Kurken- en keukengeld
Het bedrag verschuldigd voor het in de ruimten van Greek@home nuttigen van niet door dat Greek@home verstrekte drank en/of eten.

1.13 Annulering
De in schriftelijke vorm door de klant aan Greek@home gedane mededeling dat van één of meer overeengekomen horecadiensten geheel of gedeeltelijk geen gebruik zal worden gemaakt, dan wel de in schriftelijke vorm door Greek@home aan de klant gedane mededeling dat één of meer overeengekomen horecadiensten geheel of gedeeltelijk niet verstrekt zullen worden.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 De voorwaarden zijn met uitsluiting van alle andere algemene voorwaarden van toepassing op de totstandkoming en de inhoud van alle horecaovereenkomsten, alsmede op alle aanbiedingen ter zake de totstandkoming van deze horecaovereenkomsten. Indien daarnaast toch andere algemene voorwaarden van toepassing zijn, prevaleren in geval van tegenstrijdigheid deze voorwaarden.

2.2 Afwijken van de voorwaarden is slechts schriftelijk mogelijk en van geval tot geval.

2.3 De voorwaarden strekken ook ten behoeve van alle natuurlijke- en rechtspersonen waarvan Greek@home gebruik maakt of heeft gemaakt bij het sluiten en/of uitvoeren van een horecaovereenkomst of een andere overeenkomst of bij het exploiteren van Greek@home.

Artikel 3 Totstandkoming van horecaovereenkomsten

3.1 Greek@home kan te allen tijde om welke reden dan ook het sluiten van een horecaovereenkomst weigeren, tenzij een zodanige weigering plaatsvindt uitsluitend op één of meer gronden die in artikel 429 van het Wetboek van Strafrecht als discriminatie zijn aangemerkt.

3.2 Alle door Greek@home gedane aanbiedingen ter zake de totstandkoming van een horecaovereenkomst zijn vrijblijvend en onder het voorbehoud “zolang de voorraad (c.q. capaciteit) strekt”. Doet Greek@home binnen een redelijke termijn na aanvaarding door de klant een beroep op bedoeld voorbehoud dan wordt de beoogde horecaovereenkomst geacht niet tot stand te zijn gekomen.

3.3 Een horecaovereenkomst voor (een) gast(en) aangegaan door tussenpersonen (horecabedrijven e.d.), al dan niet in naam van hun relatie(s), worden geacht mede voor rekening en risico van deze tussenpersonen te zijn gesloten. Greek@home is aan tussenpersonen geen commissie of provisie, hoe ook genaamd, verschuldigd, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen. De gast(en) en de tussenperso(o)n(en) zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het verschuldigde.

Artikel 4 Optierecht

4.1 Een optierecht is het recht van een klant om eenzijdig de horecaovereenkomst tot stand te doen komen door de enkele aanvaarding van een geldig aanbod van Greek@home.

4.2 Een optierecht kan alleen schriftelijk worden verleend. Een optierecht kan voor een bepaalde of voor een onbepaalde duur worden overeengekomen. Het optierecht vervalt indien de optiehouder te kennen heeft gegeven geen gebruik te willen maken van het optierecht of indien de bepaalde duur is verstreken zonder dat de optiehouder te kennen heeft gegeven van het optierecht gebruik te willen maken.

4.3 Een optierecht kan door Greek@home niet worden herroepen, tenzij een andere potentiële klant het horecabedrijf een aanbod doet tot het sluiten van een horecaovereenkomst ter zake het totaal of een gedeelte van de in optie uitstaande horecadiensten. De optiehouder dient in zo’n geval door Greek@home van dit aanbod op de hoogte te worden gebracht, waarna de optiehouder binnen een door Greek@home te stellen termijn te kennen dient te geven al dan niet van het optierecht gebruik te willen maken. Indien de optiehouder niet binnen de gestelde termijn te kennen geeft gebruik te willen maken van het optierecht, vervalt het optierecht.

Artikel 5 Algemene rechten en verplichtingen van Greek@home

5.1 Greek@home is, onverminderd het bepaalde in de hiernavolgende artikelen, krachtens de horecaovereenkomst verplicht op de overeengekomen tijdstippen de overeengekomen horecadiensten te verlenen op de in Greek@home gebruikelijke wijze.

5.2 Greek@home is gerechtigd op ieder moment zonder opzegtermijn het verstrekken van horecadiensten aan een gast te beëindigen wanneer de gast de huis- en/of gedragsregels overtreedt, of zich anderszins zodanig gedraagt dat de orde en de rust in Greek@home en/of de normale exploitatie daarvan wordt verstoord.
De gast dient alsdan op eerste verzoek Greek@home te verlaten. Indien de klant op een andere wijze niet volledig voldoet aan al zijn verplichtingen die hij uit welken hoofde ook jegens Greek@home heeft dan is Greek@home gerechtigd de dienstverlening op te schorten. Greek@home mag onderhavige bevoegdheden slechts uitoefenen indien de aard en de ernst van de door de gast begane overtredingen daartoe naar het redelijk oordeel van Greek@home voldoende aanleiding geven.

5.3 Greek@home is na overleg met het ter plaatse bevoegd gezag gerechtigd de horecaovereenkomst wegens gegronde vrees voor verstoring van de openbare orde buitengerechtelijk te ontbinden. Maakt Greek@home van deze bevoegdheid gebruik, dan zal Greek@home tot geen enkele schadevergoeding jegens de klant gehouden zijn.

5.4 Greek@home is niet verplicht enig goed van de gast in ontvangst en/of in bewaring te nemen. Het voorgaande houdt in dat Greek@home niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk is voor schade, verlies of diefstal van enig goed van de gast, welke Greek@home geweigerd heeft om in ontvangst en/of bewaring te nemen.

5.5 Indien Greek@home voor het in ontvangst en/of in bewaring nemen van goederen enig bedrag aan de gast in rekening brengt, moet Greek@home op die goederen letten als een goed huisvader, onverminderd het bepaalde in artikel 12.

5.6 Greek@home is niet verplicht enig huisdier van de gast toe te laten en kan aan de toelating voorwaarden verbinden. Voor de toelating van assistentie honden gelden de wettelijke regeling(en), inclusief de daarin aan- gegeven uitzonderingen.

Artikel 6 Algemene verplichtingen van de gast

6.1 De gast is verplicht om zich aan de in Greek@home geldende huis- en gedragsregels te houden en de redelijke aanwijzingen van Greek@home op te volgen. Greek@home moet de huis- en gedragsregels op een duidelijk waarneembare plaats kenbaar maken of schriftelijk verstrekken. Redelijke aanwijzingen mogen mondeling worden gegeven.

6.2 De gast is verplicht om mee te werken aan redelijke verzoeken van Greek@home in het kader van diens wettelijke plichten omtrent onder andere veiligheid, identificatie, voedselveiligheid/hygiëne en beperking van overlast.

Artikel 7 Reserveren

7.1 Indien de gast niet binnen een half uur na het tijdstip dat de bestelling is gedaan is gearriveerd kan Greek@home de reservering als geannuleerd beschouwen, onverminderd het bepaalde in
artikel 9.

7.2 Greek@home kan voorwaarden verbinden aan de reservering.

Artikel 8 Aansprakelijkheid van Greek@home

8.1 Greek@home is tegenover de gast aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming door Greek@home in de nakoming van de overeenkomst, tenzij die tekortkoming niet kan worden toegerekend aan Greek@home dan wel aan personen van wier hulp Greek@home bij de uitvoering van de overeen- komst gebruik maakt.

8.2 Onverminderd het bepaalde in artikel 5.5 is Greek@home niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van goederen, die in Greek@home zijn meegebracht door een gast die daar zijn intrek heeft genomen. De klant vrijwaart Greek@home tegen aanspraken van gasten ter zake. Het hier bepaalde geldt niet voor zover de beschadiging of het verlies te wijten is aan opzet of grove schuld van Greek@home.

8.3 Voor schade aan of met voertuigen van de gast veroorzaakt, is Greek@home niet aansprakelijk behoudens indien en voor zover de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van Greek@home.

8.4 Greek@home is niet aansprakelijk voor schade direct of indirect aan wie of wat ook ontstaan als direct of indirect gevolg van enig gebrek of enige hoedanigheid of omstandigheid aan, in of op enig roerend of onroerend goed waarvan Greek@home houder, (erf )pachter, huurder dan wel eigenaar is of dat anderszins ter beschikking van Greek@home staat, behoudens indien en voor zover de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van Greek@home.

8.5 Aansprakelijkheid van Greek@home is beperkt tot het bedrag dat redelijkerwijs te verzekeren valt.

8.6 Indien voor de gast aan de in bewaring gegeven goederen, waarvoor een vergoeding als bedoeld in artikel 5.5 in rekening wordt gebracht, schade ontstaat, is Greek@home verplicht de schade aan deze goederen ten gevolge van beschadiging of vermissing te vergoeden. Schadevergoeding is niet verschuldigd terzake in de afgegeven goederen aanwezige andere goederen.

8.7 Indien Greek@home goederen in ontvangst neemt of indien goederen op welke wijze dan ook waar dan ook door wie dan ook worden gedeponeerd, bewaard en/of achtergelaten zonder dat Greek@home daarvoor enige vergoeding bedingt, dan is Greek@home niet aansprakelijk voor schade aan of in verband met die goederen op welke wijze dan ook ontstaan tenzij Greek@home opzettelijk deze schade heeft toegebracht, of de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Greek@home. In alle gevallen geldt dat het hore- cabedrijf niet gehouden kan worden tot vergoeding van schade van goederen die zich bevinden in goederen die worden gedeponeerd, bewaard of achtergelaten, ongeacht of Greek@home daarvoor enige vergoeding bedingt.

Artikel 9 Aansprakelijkheid van de gast en/of klant

9.1 De klant en de gast en degenen die hem vergezellen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor Greek@home en/of enige derde is en/of zal ontstaan als direct of indirect gevolg van een toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad, waaronder overtreding van de huisregels is begrepen, begaan door de klant en/of de gast en/of degenen die hem vergezellen, alsmede voor alle schade die is veroorzaakt door enig dier en/of enig goed waarvan zij houder zijn of die onder hun toezicht staan.

Artikel 10 Afrekening en betaling

10.1 De klant is de in de horecaovereenkomst overeengekomen prijs verschuldigd. De prijzen worden vermeld op lijsten die door Greek@home op een voor de gast zichtbare plaats zijn aangebracht of zijn opgenomen in een lijst die aan de klant, desnoods op diens verzoek, wordt overhandigd of die via digitale bronnen toegankelijk is voor de klant. Een lijst wordt geacht voor de klant zichtbaar aangebracht te zijn indien deze zichtbaar is in de normaal toegankelijke ruimten van Greek@home.

10.2 Voor bijzondere diensten, zoals het gebruik van telefoon, internet, wifi e.d. kan door Greek@home een extra vergoeding in rekening worden gebracht.

10.3 Alle rekeningen, daaronder mede begrepen rekeningen ter zake annulering of no-show, zijn door de klant verschuldigd op het moment dat ze aan hem worden gepresenteerd of dat hij de bestelling heeft geplaatst op de bestelsite. De klant dient voor contante betaling of aangegeven digitale betalingsmethoden zorg te dragen bij plaatsen van de bestelling, tenzij anders overeengekomen.

10.4 De gast en de klant zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle bedragen die één van hen of beiden aan het horecabedrijf uit welken hoofde ook verschuldigd zijn. Horecaovereenkomsten worden behoudens andersluidend beding geacht mede namens elke gast gesloten te zijn. Door te verschijnen geeft de gast te kennen dat de klant bevoegd was hem bij het sluiten van de betreffende horecaovereenkomst te vertegenwoordigen.

10.5 Zolang de klant niet geheel aan al zijn verplichtingen jegens Greek@home heeft voldaan is Greek@home gerechtigd om alle goederen welke door de klant in Greek@home zijn meegebracht onder zich te nemen en te houden, totdat de klant ten genoegen van Greek@home aan al zijn verplichtingen jegens het horecabedrijf heeft voldaan. Naast een retentierecht komt Greek@home in voorkomend geval een pandrecht toe op de betreffende goederen.

10.6 Indien andere dan contante of digitale betaling is overeengekomen dienen alle facturen, voor welk bedrag ook, door de klant binnen acht dagen na factuurdatum aan Greek@home te worden voldaan. Indien een factuur wordt gezonden is Greek@home te allen tijde bevoegd een kredietbeperkingstoeslag van 2% van het factuurbedrag in rekening te brengen, welke vervalt indien de klant de factuur binnen acht dagen voldoet.

10.7 Indien en voor zover tijdige betaling achterwege blijft, is de klant in gebreke zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist. Uitsluitend indien de klant een natuurlijk persoon (consument) is, stuurt Greek@home bij achterwege blijven van betaling, eenmalig een ingebrekestelling met een termijn van tenminste 14 dagen om alsnog te betalen.

10.8 Indien de klant in gebreke is moet hij aan Greek@home alle op de inning vallende kosten vergoeden. De buitengerechtelijke inningskosten worden in rekening gebracht volgens de wet.

10.9 Indien Greek@home goederen als bedoeld in artikel 10.5 onder zich heeft en de klant van wie het horecabedrijf de goederen onder zich heeft gekregen gedurende drie maanden in gebreke is, is Greek@home gerechtigd deze goederen publiekelijk dan wel onderhands te verkopen en zich op de opbrengst daarvan te verhalen. De aan de verkoop verbonden kosten komen eveneens ten laste van de klant en Greek@home kan zich ook daarvoor op de opbrengst van de verkoop verhalen. Hetgeen na het verhaal van Greek@home resteert, wordt aan de klant uitgekeerd.

10.10 Iedere betaling zal, ongeacht enige door de klant bij die betaling geplaatste aantekening dan wel gemaakte opmerking, worden geacht te strekken in mindering op de schuld van de klant aan Greek@home in de navolgende volgorde:

·      De kosten van executie

·      De gerechtelijke en buitengerechtelijke inningskosten

·      De rente

·      De schade

·      De hoofdsom

10.11 Betaling geschiedt in Euro’s. Indien Greek@home buitenlandse betaalmiddelen accepteert dan geldt de op het moment van betaling geldende marktkoers. Greek@home kan daarbij bij wijze van administratiekosten een bedrag in rekening brengen dat overeenkomt met maximaal 10% van het bedrag dat in vreemde valuta wordt aangeboden. Greek@home kan dit bewerkstelligen door de geldende marktkoers met maximaal 10% aan te passen.

10.12 Greek@home is nimmer gehouden om andere betaalmiddelen dan contanten en digitale te accepteren en kan aan acceptatie van dergelijke andere betaalmiddelen voorwaarden verbinden.

Artikel 11 Overmacht

11.1 Als overmacht voor Greek@home, die maakt dat een eventuele daardoor veroorzaakte tekortkoming Greek@home niet kan worden toegerekend, geldt iedere voorziene of onvoorziene, voorzienbare of onvoorzienbare omstandigheid die het uitvoeren van de horecaovereenkomst door Greek@home zodanig bemoeilijkt dat het uitvoeren van de horecaovereenkomst onmogelijk dan wel bezwaarlijk wordt.

11.2 Indien een van de partijen bij een horecaovereenkomst niet in staat is om aan enige verplichting uit die horecaovereenkomst te voldoen, is hij verplicht de andere partij hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.

Artikel 12 Gevonden voorwerpen

12.1 In het gebouw en aanhorigheden van Greek@home verloren of achtergelaten voorwerpen, die door de gast worden gevonden, moeten door deze zo spoedig mogelijk bij Greek@home worden ingeleverd.

12.2 Van voorwerpen, waarvan de rechthebbende zich niet binnen een jaar na de inlevering daarvan bij het horecabedrijf heeft gemeld, verkrijgt Greek@home de eigendom.

12.3 Indien Greek@home door de gast achtergelaten voorwerpen aan deze toezendt geschiedt zulks geheel voor rekening en risico van de gast. Greek@home is nimmer tot toezending verplicht.

Artikel 13 Kurken- en keukengeld

13.1 Greek@home kan de gast verbieden om zelf meegebracht eten en/of drinken in Greek@home, te nuttigen. Indien Greek@home het nuttigen van zelf meegebracht eten en/ of drinken toestaat, kan Greek@home aan het toestaan daarvan voorwaarden verbinden, waaronder het in rekening brengen van Kurken- en/of keukengeld.

13.2 De in de artikelen 13.1 bedoelde bedragen worden vooraf overeengekomen dan wel, bij gebreke van vooraf- gaande overeenkomst, in redelijkheid vastgesteld door Greek@home.

Artikel 14 Toepasselijk recht en geschillen

14.1 Op horecaovereenkomsten is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.

14.2 Ingeval van geschillen tussen Greek@home en een klant (niet zijnde een natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf ) is bij uitsluiting bevoegd de bevoegde rechter in de woonplaats van Greek@home, tenzij krachtens dwingende wetsbepaling een andere rechter bevoegd is en onverminderd de bevoegdheid van Greek@home het geschil te laten beslechten door de rechter die bij gebreke van dit beding bevoegd zou zijn.

14.3 Alle vorderingen van de klant verjaren na verloop van een jaar na het moment waarop zij zijn ontstaan.

14.4 De ongeldigheid van één of meer van de bedingen in deze algemene voorwaarden laat de geldigheid van alle andere bedingen onverlet. Blijkt een beding in deze algemene voorwaarden om enigerlei reden ongeldig, dan worden partijen geacht een geldig vervangend beding overeengekomen te zijn dat het ongeldige beding naar strekking en reikwijdte zoveel mogelijk benadert.

 

 

Scroll naar top